3 Contoh Nulis Sajak Basa Sunda (Karangan Rita Sri Rahayu, Haris Setiadi)

Nulis Sajak

     Sajak nyaeta karya sastra nu umum tiasa di bentenkeun janten tilu : puisi, prosa, jeung drama. Sacara etimologis istilah sajak asalna tinu basa Yunani nyaeta "Proesis". Nu hartosna ngabangun, ngabentuk, atanapi ngajieun. Dinu pangajaran ayeuna hidep bakal di piwarang ngadamel sajak teras hidep kedah macakeun sajak nu kenging ngadamel hidep di payuneun kelas.


Samemeh hidep prak ngarang sajak, titenan heula conto sajak ieu di handap.

       Macet
Jalan raya dilegaan
Kandaraan ngalobaan
Jalan raya dipanjangan
Kandaraan beuki panjang
Klakson teu kendat-kendat disarada
Di toko dealer

Kandaraan masih ngajajar
Pikeun minuhan jalan

                                           Karangan : Rita Sri Rahayu
                                           Tina Mangle alit No.515        Basa Sunda
Deudeuh teuing basa indung
Deudeuh teuing basa kuring
Arang langka diucapkeun
Jauh ka dipulasar

                  Kiri-kanan, inih-ituh
                  Depan belakang, apah-kenapah
                  Kapan ieu lembur kuring
                  Basa Sunda dadamparna

                                 Na'bet ngahaja teu dipake
                                 Jiga nu rek dipopohokeun
                                 Jiga-jiga arek musnah
                                 Deudeuh teuing, nyaah teuing

Hayu urang babarengan
Piara basa nu urang
Malar jaga tetep wangi
Di tanah karuhun urang

                                                         Karangan : Haris Setiadi
                                                         Tina Mangle alit No. 210

Share this

Related Posts